Revise
Republish
Revoke
Remake
Revoked Installation